Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wójt Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 – 095 Mirków

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Łosice, tj. lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 35,70 m2  wraz z udziałem 841/10000 w prawie własności nieruchomości gruntowej, działka 33/9 i prawie własności części wspólnych oraz udziałem 625/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, działka nr 33/26 zabudowanej budynkiem gospodarczym.

1. Oznaczenie nieruchomości:

1) lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 35,70 m2 położony w budynku mieszkalnym w miejscowości Łosice (Łosice 17) wraz z udziałem 841/10000 w nieruchomości gruntowej nr 33/9 o pow. 0,2428 ha oraz częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal posiada urządzoną księgę wieczystą nr WR1E/00049439/5. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się lokal prowadzona jest księga wieczysta o nr WR1E/00047716/7. Wielkość udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, działka nr 33/26 o pow. 0,1754 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym: 625/10000. Dla nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00047720/8.

2. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny położony na drugiej kondygnacji (I piętro) wielorodzinnego dwukondygnacyjnego  budynku mieszkalnego, podpiwniczonego. Budynek w którym znajduje się lokal usytuowany jest na działce nr 33/9. Dojazd do budynku prowadzi drogą asfaltową. Przedmiotowy lokal składa się z : pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju i małego pomieszczenia na poddaszu, do którego wchodzi się z przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 10,50  m2 . W pokoju, kuchni i przedpokoju ściany pokryte są tynkami cementowo-wapiennymi i pomalowane farbami, na podłogach w pokoju, kuchni i przedpokoju na podłożu betonowym położone jest linoleum. Lokal wyposażony jest w piec jednofunkcyjny i grzejniki żeliwne. Stolarka okienna drewniana w złym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne płycinowe przeszklone i zewnętrzne płycinowe. Lokal jest w dostatecznym stanie technicznym. Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej. Ściany piwnic z cegły ceramicznej pełnej, strop nad piwnicą żelbetowy, stropy między piętrami żelbetowe, ściany nadziemia z cegły ceramicznej pełnej, dach dwupołaciowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą ze śladami znacznego zużycia. Elewacja budynku z tynku cementowo-wapiennego i w dolnej części budynku z kamieni. Na klatce schodowej ściany pokryte są tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowane farbami, schody betonowe i poręcze metalowe. Stan techniczny budynku ocenia się jako dobry. Nieruchomość budynkowa wyposażona jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Budynek położony jest bardzo blisko przystanków komunikacji autobusowej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna niska i jednorodzinna o średnim i niskim standardzie wykończenia. W oddaleniu zaplecze handlowo- usługowe. Budynki gospodarcze na działce nr 33/26 znajdują się w sąsiedztwie budynku wielorodzinnego. Ściany budynków gospodarczych wykonane z cegły ceramicznej pełnej, dach jednospadowy, pokryty blachą, drzwi drewniane.            

 3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

a) Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie, który nie jest objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka teren, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości określony jest symbolem MN 1 -  tereny funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. 

b) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości zostały określone w Uchwale nr XXXII/496/14 Rady Gminy Długołęka z dnia 22 maja 2014r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka.

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

1) nieruchomość lokalowa wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami gospodarczymi: 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

5.  Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:

 a)  wysokość stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego - 1% od wartości prawa własności nieruchomości;

 b) termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok;

 c)  zasady aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste - wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. 

6. Termin i miejsce przetargu: 05.01.2017r., godz. 12.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój nr 18, (parter);

7. Wadium:

   kwota - 12.000 zł  (słownie: dwanaście tysięcy złotych);

8. Termin wniesienia wadium: 30.12.2016r.

9. Nieruchomości są bez zobowiązań i obciążeń.

10. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

11. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr:
11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 - Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Długołęka.
W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

12. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

13. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.

16. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:

1) odwołania przetargu,

2) unieważnienia przetargu,

3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

17. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

18. Informacje dodatkowe :

1) W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż  zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym lokalu, posiada wiedzę na temat zapisów obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka dotyczących  przedmiotowych nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku powyższym żadnych zastrzeżeń.

19. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 18 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 23 oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/

FOTO:

kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć
Wójt Gminy Długołęka
redakcja@otomedia.pl

Dzisiaj
Wtorek 11 sierpnia 2020
Imieniny
Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
Ogłoszenia nieruchomości
OtoPolkowice.pl © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl