Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wójt Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 – 095 Mirków

ogłasza VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka położonej w obrębie wsi Brzezia Łąka

1. Oznaczenie nieruchomości:

1) działka nr 141/9 o pow. 0,1237 ha, obręb wsi Brzezia Łąka, nr księgi wieczystej WR1E/00054968/0

2. Opis nieruchomości:

     Działka gruntu położona w południowej części Gminy Długołęka w miejscowości Brzezia Łąka, przy
ul. Ogrodowej (droga gruntowa, bez utwardzenia). Znajduje się w cichej okolicy, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej. Działka położona na płaskim terenie, w kształcie wydłużonego prostokąta. Sieci infrastruktury technicznej (prąd, wodociąg) doprowadzone są do najbliższej zabudowy przy ul. Szkolnej.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

a) Teren, na którym położona jest działka nr 141/9 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową. Ponadto działka znajduje się w granicy projektowanego obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Rzeki Widawy".

b) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Uchwale nr XXXVI/615/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Brzezia Łąka (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 264, poz. 4709 z dnia 30 grudnia 2005r.)

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

a) działka nr 141/9:  75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

5. Termin i miejsce przetargu:

1) działka nr 141/9: 17.01.2017r., godz.  10.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 18, (parter);

6. Wadium:

1) działka nr 141/9 - 7.500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych);

7. Termin wniesienia wadium: 10.01.2017r.

8. Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń.

9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

10. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr:
11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 - Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Długołęka.
W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

11. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

12. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

13. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14 Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.

15. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:

1) odwołania przetargu,

2) unieważnienia przetargu,

3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

16. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

17. Terminy poprzednich przetargów: 25.04.2016r., 17.06.2016r., 05.08.2016r., 26.09.2016r., 25.11.2016r.

18. Informacje dodatkowe : W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

19. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 18 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 23 oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/

FOTO:

kliknij, aby powiększyć
Wójt Gminy Długołęka
redakcja@otomedia.pl

Dzisiaj
Wtorek 11 sierpnia 2020
Imieniny
Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
Ogłoszenia nieruchomości
OtoPolkowice.pl © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl