Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Malczyce, dnia 3 marca 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego

– przesyłowej linii elektroenergetycznej

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Malczyce Uchwały Nr XXXII/163/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przesyłowej linii elektroenergetycznej.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Malczyce, 55-320 Malczyce, ul. Traugutta 15, w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 31 marca 2017r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Malczyce, 55-320 Malczyce, ul. Traugutta 15, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: a.dybka@malczyce.wroc.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Malczyce.

Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Wójt Gminy Malczyce

     Piotr Frankowski

FOTO:
Wójt Gminy Malczyce
redakcja@otomedia.pl

Dzisiaj
Wtorek 11 sierpnia 2020
Imieniny
Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
Ogłoszenia nieruchomości
OtoPolkowice.pl © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl